گزارش زنده؛ الریان قطر 1 پرسپولیس 1

Posted by

۵۹ ایرانی سوختند

این بار الریان بود که از فرصت مناسب خود در میان مدافعان پرسپولیس سود برد و با کنترل مناسب توپ از سوی تاباتا و ضربه ای دور از دستان بیرانوند، گل تساوی را به ثبت رساند.

۵۹ ایرانی سوختند