چرا بعضی ها بعد از ازدواج تنها می شوند؟

Posted by

یک سوال از رئیس جمهور/بالاخره تحریم ها رفع شده است یا خیر؟

شاید شما هم در اطراف تان زوج هایی را دیده باشید که یکی شان خجالتی است و دیگی اهل بگوبخند و معاشرت. شاید هم شما و همسرتان چنین شخصیت هایی داشته باشید. اول از همه، این را بدانید که بسیاری از زوج ها به خاطر شخصیت های متفاوت شان جذب همدیگر می شوند و این مسئله تازه ای نیست.

یک سوال از رئیس جمهور/بالاخره تحریم ها رفع شده است یا خیر؟