قطارهای حومه‌ای و تکلیفی یارانه نگیرند متوقف می‌شوند

Posted by

کیفیت پایین میوه‌های تنظیم بازاری

رئیس انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با بیان اینکه حال صنعت ریلی کشور خوب نیست، گفت: ناوگان ریلی مسافری فرسوده است؛ اگر یارانه قطارهای تکلیفی و حومه‌ای از سوی دولت پرداخت نشود ناگزیر به متوقف کردن هستیم. رجبی ادامه داد: با وجود ادعای ما مبنی بر توجه به حمل‌ونقل ریلی به نظر می‌رسد که در تحقق اهداف موفق نبودیم.

کیفیت پایین میوه‌های تنظیم بازاری