پشت پرده جنگ مخفی روحانی با اصلاح طلبان

Posted by

کنایه کی روش بعد از پیروزی تیم ملی/ برخی نابینا هستند

یک جنگ مخفی بین اصلاح طلبان و اعتدالیون دولتمرد در حال انجام است، چراکه دولتمردان نمی خواهند تن به بازی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو بدهند از همین رو تلاش دارند اگرهم کاندیدای آلترناتیو وارد عرصه انتخابات شد، فردی باشد که دولتمرد و اعتدالگرا محسوب می شود.

کنایه کی روش بعد از پیروزی تیم ملی/ برخی نابینا هستند