متنی زیبا در اینستاگرام «جمشید مشایخی»

Posted by

کردستان عراق: سرنوشت مالکی زباله دان تاریخ است!

جمشید مشایخی عکس زیر را در صفحه ی اینستاگرامش منتشر کرد.

کردستان عراق: سرنوشت مالکی زباله دان تاریخ است!