مراقب بیماری های گوارشی در نوروز باشید

Posted by

کدام کشورها بیشترین زندانیان را دارند؟

عدم رعایت نکات بهداشتی در ایام نوروز شیوع بیماری های گوارشی را به دنبال دارد.

کدام کشورها بیشترین زندانیان را دارند؟