بودجه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی استان تهران در سال ۹۶ تصویب شد

Posted by

چگونه در ماه رمضان گرسنگی را مهار کنیم؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: بودجه استان تهران در سال ۹۶ حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.

چگونه در ماه رمضان گرسنگی را مهار کنیم؟