راه و رسم حضور در قدرت را نمی‌دانند

Posted by

وظیفه اصلی شورای عالی سیاستگذاری، فراموش نشود

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نوشت: “قطبي سازي حضور-جانشيني” برای جلب حمايت اصول گرايان پايدار و دوقطبي سازي جديد، ازطريق سخنان دوپهلو، تلاش مي كند؛ البته باتداوم خطاهاي راهبردي:

خطاي راهبردي اول: تخريب دستاوردهاي انقلاب و شخصيت هاي نظام درانتخابات ۹۵ و۹۹ ،بحران آفريني هاي آن هشت سال، ايجادوتعميق شكاف دركشور؛

خطاي راهبردي دوم:خانه نشيني ۲۲روزه، تهديد امنيت كلان سياسي كشور، مقابله ساختارشكن با نظام، تعميق شكاف دولت – نظام؛

خطاي راهبردي سوم: نابودي فرهنگ واقتصادملي، تعميق شكاف فقيروغني،نابودي سرمايه هاومديريت كشور،… باتبديل عقلانيت ساختاري به عوام گرايي؛

اينك وخطاي راهبردي چهارم: جوسازي دربرابر نظر حكيمانه عدم حضور،سخنراني ساختارشكن درخوزستان، وتحريك ملي-قومي با دميدن دربحران هاي خودساخته؛
اگرسياستمدارنيستيم، بازي سياست نمي شناسيم، وراه ورسم حضوردرقدرت را نمي دانيم، حداقل ارزيابي درستي ازنتايج اقدامات خود داشته باشيم؛

هشيارباشيم، قدرت، ارزش آن را ندارد كه براي به چنگ آوردن آن، همانگونه كه قبلا كرده ايد، كشور و امنيت ملي آن را ساختارشكنانه به مخاطره بياندازيم.
 

وظیفه اصلی شورای عالی سیاستگذاری، فراموش نشود