ریسک سکته با این بیماری افزایش می یابد!

Posted by

واکنش نماینده پارلمان مصر در اعتراض به واگذاری جزایر تیران و صنافیر

مطالعه جدید نشان می دهد «سیروز کبدی» احتمال بروز سکته را در افراد مسن تر افزایش می دهد.

واکنش نماینده پارلمان مصر در اعتراض به واگذاری جزایر تیران و صنافیر