داعش قاضی خود را سر برید

Posted by

واکنش لژیونر ایرانی به تغییر ترکیب تیم ملی

داعش به دنبال مخالفت یک قاضی با حضور در جنگ به عنوان نیروی “انغماسی”، سر وی را در مقابل دیدگان مردم از تن جدا کرده اند.

واکنش لژیونر ایرانی به تغییر ترکیب تیم ملی