وزیر خارجه قطر: اجازه نخواهیم داد موضوعی از خارج از قطر بر ما تحمیل شود

Posted by

هوا گرم می شود

وزیر امور خارجه قطر در سخنانی گفت که با هر خواسته‌ای که حق حاکمیت این کشور را نقض کند مخالف بوده و این کشور خواستار روابط مثبت و سازنده با ایران است.

هوا گرم می شود