ستاره های سیاست که در سال ۹۵ خاموش شدند

Posted by

هنگامی که شیطان ذوب می شود!

کم نبودند ستاره های آسمان سیاست ایران که در سال ۹۵ خاموش شدند.

هنگامی که شیطان ذوب می شود!