تصمیم جدید اتحادیه کشتی برای امتیاز دهی

Posted by

نماینده سابق مجلس نامزد انتخابات شوراها شد

در جدیدترین تصمیم اتحادیه جهانی کشتی، طلایی های کشتی در مسابقات مختلف قاره ای و جهانی از این پس به جای ۱۰ امتیاز، ۲۵ امتیاز خواهند گرفت و برای نفرات دوم و سوم مشترک نیز به ترتیب ۲۰ و ۱۵ امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

نماینده سابق مجلس نامزد انتخابات شوراها شد