وزیر دادگستری افت معیشت مردم را بی‌اساس خواند

Posted by

نفت تهران در غیاب دایی تمرین کرد

وزیر دادگستری می‌گوید بر اساس آمار مستند و قابل اثبات قدرت اقتصادی و خرید مردم افزایش پیدا کرده است. وزیر دادگستری توفیقات جامعه علمی کشور را از جمله دستاوردهای بزرگ چند سال اخیر دانست.

نفت تهران در غیاب دایی تمرین کرد