مخالفت آلمان با افزایش صادرات اسلحه به ترکیه بالاگرفت

Posted by

نروژ به افسران فراری ترکیه پناهندگی می دهد

پس از افزایش اختلافات میان ترکیه و برخی از کشورهای اروپائی، آلمان 11 درخواست صادرات اسلحه به ترکیه را نپذیرفت.
از تسلیحاتی که آلمان با صادرات آن مخالفت نمود، تپانچه، مهمات و سایر قطعات مورد نیاز برای ساخت اسلحه است.

نروژ به افسران فراری ترکیه پناهندگی می دهد