اقدام مشکوک در نمازجمعه امروز تهران

Posted by

نرخ مصوب تخم مرغ در میادین میوه و تره بار

امروز در اقدامی مشکوک در نمازجمعه تهران، بنری با هدف تخریب دانشجویان انقلابی و تخطئه فرمان «آتش به اختیار» نصب شد.

نرخ مصوب تخم مرغ در میادین میوه و تره بار