افزایش اختیارات جنگی پنتاگون در افغانستان

Posted by

نامگذاری یکی از معابر منطقه 7 به نام آتش نشان شهید حسین سلطانی

رئیس‌جمهور آمریکا طی حکمی محدوده اختیارات نظامی پنتاگون را در افغانستان افزایش داد.

نامگذاری یکی از معابر منطقه 7 به نام آتش نشان شهید حسین سلطانی