دادسرای فرانسه لوپن را احضار کرد

Posted by

«میگرن» فاکتور هشداردهنده بروز سکته مغزی

مارین لوپن روز جمعه در ارتباط با پرونده مشاغل ساختگی به دادسرای فرانسه احضار شد.

«میگرن» فاکتور هشداردهنده بروز سکته مغزی