حضور 41 میلیونی مردم در انتخابات گامی در جهت توسعه و سرافرازی ایران بود

Posted by

معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی منتخب ملت را یاری می‌کنند

رئیس جمهور منتخب در انتخابات دوزادهم ریاست جمهوری حضور گسترده بیش از 41 میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری را گامی در جهت توسعه و سرافرازی ایران عنوان کرد.

معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی منتخب ملت را یاری می‌کنند