دومین دور از گفتگوهای سیاسی ایران و سوئیس

Posted by

مخارج پادمانی آژانس به دلیل برجام افزایش پیدا کرده است

همکاری همه‌جانبه برای مقابله با بی‌ثباتی و مبارزه با تروریسم به عنوان یک تهدید جهانی از جمله محورهای دومین دور از گفتگوهای سیاسی ایران و سوئیس بود.

مخارج پادمانی آژانس به دلیل برجام افزایش پیدا کرده است