مسلمانان روزه‌دار در چین جریمه می شوند!

Posted by

مجازات و حبس برای آتش‌افروزان جنگلها

دولت چین مدعی شد با هدف مقابله با افراط‌گرایان، مسلمانان روزه‌دار را جریمه نقدی می‌کند.

مجازات و حبس برای آتش‌افروزان جنگلها