این گروه بدون حسابرسی به جهنم می روند!

Posted by

قایق های تندرو سپاه آماده مقابله با دشمنان هستند+عکس

خدای متعال به حساب همه ی مردم رسیدگی می کند مگر کسی که برای خدا همتایی قرار دهد، بدون حساب به سوی آتش فرستاده می شود.

قایق های تندرو سپاه آماده مقابله با دشمنان هستند+عکس