چرا در نماز خانم ها پشت سر آقایان می ایستند؟

Posted by

فوتبال عاشورایی به جای دستاوردهای برجام!

خداوند به دلایل متعددی از جمله اجتناب از هر آنچه که باعث توجه به غیر خدا است و رعایت عفت و حیا به ویژه برای زنان دستور داده که مردان در جلوی زنان بایستند..

فوتبال عاشورایی به جای دستاوردهای برجام!