مارادونا به دنبال تکرار ” دست خدا”

Posted by

فرزاد فرزین: عجب سالی بود امسال دوست دارم فقط تموم بشه

در دیدار دوستانه میان تیم مارادونا و آیمار مارادونا سعی داشت دوباره گل مشهور خود “دست خدا” را تکرار کند اما این بار موفق نبود و ضربه‌اش به بیرون رفت.

فرزاد فرزین: عجب سالی بود امسال دوست دارم فقط تموم بشه