نفت تهران در غیاب دایی تمرین کرد

Posted by

علی معلم درگذشت

بازیکنان تیم فوتبال نفت تهران امروز در غیاب علی دایی تمرین کردند. تمرینات نفت در سال جاری برای آخرین بار در تاریخ 28 اسفند برگزار خواهد شد.

علی معلم درگذشت