نیروهای امنیتی ایران مکمل همدیگرند

Posted by

ظریف قزاقستان را ترک کرد

راه افتادن بازی های کودکانه از جانب کسانی که از سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات به یک اندازه کینه در دل دارند، پس از حمله تروریستی اخیر در تهران، خود بخشی از همان طراحی تروریستی است.

ظریف قزاقستان را ترک کرد