«هنگام بیداری» در حال بازنویسی نهایی است

Posted by

صدف و درمان آثار زخم!

مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان اوج درباره مجموعه «هنگام بیداری» بیان کرد که فیلمنامه این سریال در مرحله بازنویسی نهایی است.

صدف و درمان آثار زخم!