بانک‌های ربوی جلوی تولید و اشتغال در کشور را گرفته‌اند

Posted by

صادرات کشور تغییر محسوسی نداشته است

مرجع تقلید شیعیان گفت: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تولید و اشتغال ضروری است ولی مردم با بانک‌های ربوی که در حال حاضر کمرشکن شده‌اند نمی‌توانند به سمت تولید و اشتغال بروند.

صادرات کشور تغییر محسوسی نداشته است