به زودی شاهد وقوع جنگ های مذهبی در اروپا خواهیم بود

Posted by

شکست کشتی فرنگی ایران از روسیه/ مهدیزاده امیدها را بر باد داد

وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به نتایج انتخابات هلند اظهار داشت: به زودی شاهد وقوع جنگ های مذهبی در اروپا خواهیم بود.

شکست کشتی فرنگی ایران از روسیه/ مهدیزاده امیدها را بر باد داد