پیکان در تهران مغلوب پدیده خراسان شد

Posted by

سفر ترامپ به انگلیس به تعویق افتاد

تیم پدیده با ارائه یک بازی منطقی موفق شد سومین پیروزی پیاپی خود را کسب کند و به کلی از خطر سقوط فاصله بگیرد.

سفر ترامپ به انگلیس به تعویق افتاد