سینمای کودک و نوجوان فیلمنامه های جذاب نیاز دارد

Posted by

سایپا به عنوان اولین خودروساز کشور، دارای بنیه فنی قوی است

سینمای کودک و نوجوان حداقل سالانه 12 فیلمنامه سینمایی جذاب نیاز دارد تا بتواند نیازهای کودک و نوجوان جامعه را برطرف نماید. وی افزود: فیلم کودک باید سرگرم کننده باشد و از آن لذت برد در غیر این‌صورت کودک و نوجوان با فیلم همراهی نمی کند.

سایپا به عنوان اولین خودروساز کشور، دارای بنیه فنی قوی است