” رئیصی یا رییس الساداتی” رئیسی خوانده خواهد شد

Posted by

زمان اخذ رای تا ساعت 22 تمدید شد

شورای نظارت بر انتخابات کشور اعلام کرد: اگر در برگه رای نام یا نام خانوادگی نامزد انتخابات غلط املایی داشته باشد ولی همچنان بتوان آن را به نام نامزد خواند، برگه رای صحیح بوده و به نام نامزد مربوطه خوانده می‌شود.

زمان اخذ رای تا ساعت 22 تمدید شد