شهادت سپاهی کُرد به دست گروهک تروریستی

Posted by

روزانه ۳۰ دقیقه ورزش شرط دور ماندن از بیماری قلبی

میزان: گروه تروریستی پژاک یک سپاهی را به شهادت رساند.

گروه تروریستی پژاک یک تن از نیروهای کُرد بسیج ویژه سپاه ماکو را در روستای ذاکرلو ترور و به شهادت رساند.
 

روزانه ۳۰ دقیقه ورزش شرط دور ماندن از بیماری قلبی