اگر آب نخوریم چه اتفاقی می افتد؟

Posted by

رقابت بویینگ و ایرباس در آسمان ایران/ پیشخوان

برای اینکه کلیه ها درست کار کنند، شما به آب نیاز دارید تا خون را رقیق کند. بدون آب کافی، کلیه ها باید کار خود را چند برابر کنند تا بتوانند خون را تصفیه کنند. کم آبی شدید باعث از کار افتادن کلیه یا حتی تشکیل سنگ کلیه میشود.

رقابت بویینگ و ایرباس در آسمان ایران/ پیشخوان