انتصاب دوباره پیروز بخت به عنوان رئیس سازمان استاندارد

Posted by

رصد اطلاعاتی کامل دستگاه‌های ذیربط برای برگزاری انتخابات96 در پایتخت

معاون اول رئیس جمهور از انتصاب مجدد نیره پیروزبخت به عنوان رئیس سازمان استاندارد با حکم جدید رئیس جمهور خبر داد، همچنین در ادامه این نشست فرآیند چگونگی تفویض اختیارات اجرایی سازمان ملی استاندارد به دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رصد اطلاعاتی کامل دستگاه‌های ذیربط برای برگزاری انتخابات96 در پایتخت