قانونی شدن تجارت تریاک در افغانستان قابلیت اجرایی ندارد

Posted by

رایزنی معاونان وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران

افشاری تأکید کرد: کشورهای دارای سهمیه در تولید تریاک برای مصارف پزشکی در مزارعی اقدام به کشت می کنند که تحت کنترل دقیق و محافظت جدی و تحت نظارت سیستم های پلیسی و امنیتی هستند.

رایزنی معاونان وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران