واکنش خداداد به اسکار فرهادی و رئیس جمهور شدن ترامپ

Posted by

راهکارهایی برای افزایش طول عمر باتری آیفون

خداداد عزیزی گفت: از بردن جایزه اسکار توسط اصغر فرهادی خیلی خوشحال شدم و هر ساله این مراسم را دنبال می کنم باید بگویم این افتخار تنها به خود اصغر فرهادی تعلق ندارد بلکه به تمام ایرانی ها تعلق دارد.

راهکارهایی برای افزایش طول عمر باتری آیفون