دلیل موانع بانکی مسائل غیر برجامی است!

Posted by

رئیس ستاد انتخاباتی نمی شوم

عراقچی در خصوص حوزه بانکی گفت: در این حوزه تحریمها عادی نشده اما دلیل آن مسائل غیر برجامی است که باعث شده تبادلات بانکی ما به حالت عادی بازنگردد. موانع بانکی همه برداشته شده و پولها همه قابل دسترسی است. اینکه به حالت باز نگشته ایم به معنی بن بست نیست.

رئیس ستاد انتخاباتی نمی شوم