سوریه اتهامات آمریکا درباره حمله شیمیایی را رد کرد

Posted by

رئیس جدید هیئت مدیره استقلال مشخص شد

دولت سوریه اتهامات آمریکا علیه دولت سوریه مبنی بر زمینه سازی آن برای حمله‌ای شیمیایی را رد کرد.

رئیس جدید هیئت مدیره استقلال مشخص شد