تکذیب دوباره وزارت امور خارجه در خصوص خرید خودروهای لوکس قاچاق

Posted by

ذکرهای سفارش شده شب نوزدهم ماه رمضان

روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به تداوم برخی خبرسازی ها، اظهار نظرها و مصاحبه ها در رسانه های خاص مجددا اعلام و تاکید می کند خبر مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق شده به ایران، توسط این وزارتخانه به هیچ وجه صحت ندارد.

ذکرهای سفارش شده شب نوزدهم ماه رمضان