حکم فرودادن خلط از راه بینی توسط روزه دار

Posted by

دیشب در «ماه عسل» چه خبر بود؟

فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده، اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شودو عمدا فرو برد، به احتیاط واجب روزه باطل می‌شود.

دیشب در «ماه عسل» چه خبر بود؟