زلاتان 3 جلسه محروم شد

Posted by

دولت به عهد خود با مردم وفا کند

اتحادیه فوتبال انگلیس خبر محرومیت زلاتان را تائید کرد. او پیش از این هم اعلام کرده بود که هر جریمه ای را خواهد پذیرفت.

دولت به عهد خود با مردم وفا کند