مرگبار‌ترین کشور جهان پس از سوریه

Posted by

درماه رمضان هرگز قلیان نکشید

مکزیک با پیشی گرفتن از عراق و افغانستان به دومین کشور خطرناک جهان تبدیل شد.

درماه رمضان هرگز قلیان نکشید