جزئیات مرخصی نوروزی به زندانیان

Posted by

درمان اگزما با پیوند باکتری!

براساس این بخشنامه به زندانیان محکوم با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه 15 روز مرخصی نوروزی داده می‌شود که این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

درمان اگزما با پیوند باکتری!