حمایت های مالی سوئد از عناصرمسلح داعش

Posted by

دادسرای فرانسه لوپن را احضار کرد

مرکزنظارت مالی درسوئد از ادامه حمایت های مالی در سوئد از برخی از عناصرمسلح گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه خبر داد.

دادسرای فرانسه لوپن را احضار کرد