کورش سلیمانى در کنار استاد «فرامرز قریبیان»

Posted by

خلعتبری به پدیده خراسان پیوست

کورش سلیمانى عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

خلعتبری به پدیده خراسان پیوست