مدیران دولتی مشغول کار انتخاباتند!

Posted by

خط رسمی فقر و معافیت‌های مالیاتی/روزنامه های اقتصادی

مدیران دولتی مختلف با وجود منع قانونی مدت‌هاست در حوزه انتخابات و تبلیغ برای روحانی فعال شده‌اند.

خط رسمی فقر و معافیت‌های مالیاتی/روزنامه های اقتصادی