درخواست حمایت کویت از ایران و کشورهای اسلامی برای عضویت در شورای امنیت

Posted by

خرید بزرگ پرسپولیس منشوری شد؟!

وزیر خارجه کویت طی دیدار با سفرای کشورهای اسلامی و ایران، خواستار حمایت این کشورها از کویت برای کسب عضویت دایم در شورای امنیت شد.

خرید بزرگ پرسپولیس منشوری شد؟!