یک بام و دو هوای روشنفکر مآب ها درباره انتخابات شوراها

Posted by

خبری خوش برای پرسپولیس

براساس قانون کشور و مردمسالاری دینی واقعی که وجود دارد هر فردی که شرایط شرکت در انتخابات را دارد می تواند آزادانه مورد آزمایش رای مردم قرار گیرد.

خبری خوش برای پرسپولیس