محکومیت شرکت چینی بابت نقض تحریم های ایران

Posted by

حمام آبگرم چه مزایایی دارد؟

جریمه های وضع شده از سوی وزارت دادگستری، اداره صنایع و امنیت وزارت بازرگانی و وزارت خزانه داری امریکا بر شرکت زد تی ای، بیشترین جریمه تحمیل شده بر یک شرکت غیربانکی بابت نقض مقررات صادراتی آمریکا به شمار می رود.

حمام آبگرم چه مزایایی دارد؟